Editura ACTAEON BOOKS, prin colecțiile sale, își propune să tipărească într-un mod imaginativ, modern, texte care, printr-o abordare rutinieră, au devenit ca și ”îngropate” pentru conștiința publică. De asemenea, dorește să aducă în fața cititorului opere de semnificație specială, îndealung ignorate, dar care devin astăzi, odată cu transformările pe care lumea modernă le impune spiritului public, mai mult decât relevante.

ANCUȚA MARIA COZA EVALUARE NAȚIONALĂ‚
PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A
ANUL ȘCOLAR 2021-2022
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Autor: ANCUȚA MARIA COZA
Titlu: EVALUARE NAȚIONALĂ‚ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A ANUL ȘCOLAR 2021-2022 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Gen: AUXILIAR DIDACTIC
Colecția DIDACTICA
Pagini: 102
Dimensiuni: 23x27 cm
Editura: ACTAEON BOOKS
ISBN 978-606-94948-5-1
Preț: 20.00 Ron                                   …⇅…

Volumul reunește numeroase subiecte care vin în sprijinul candidatului la Evaluarea Națională 2022, disciplina Limba și Literatura Română, ținând cont de noua structură a acestora.

MARIA ALINA DORLE CONFIGURĂRI CRITICE ÎN LITERATURA ROMÂNĂ‚ A SECOLULUI XX

AUXILIAR DIDACTIC

Autor: MARIA ALINA DORLE
Titlu: CONFIGURĂRI CRITICE ÎN LITERATURA ROMÂNĂ‚ A SECOLULUI XX AUXILIAR DIDACTIC
Gen: ESEU
Colecția AKADEMOS/DIDACTICA
Pagini: 88
Dimensiuni: 17x24 cm
Editura: ACTAEON BOOKS
ISBN 978-606-94948-6-8
Preț: 25.00 Ron                                   …⇅…

Predarea limbii și literaturii române în sistemul de învățământ preuniversitar a cunoscut, în decursul ultimelor decenii, un vădit proces de formalizare și de reducere a receptării și interpretării textelor literare la limitele anumitor paradigme prestabilite, identificate, de cele mai multe ori, cu itemii vizați în elaborarea subiectelor la examenele naționale. Acest fapt duce la diminuarea valorii pe care literatura trebuie să o reprezinte în conștiința elevului și în dezvoltarea sa cognitiv-emoțională. În plus, formalizarea receptării operelor literare se răsfrânge și asupra procesului de învățare, elevul limitându-se, din ce în ce mai mult, la actul de memorare. În opinia celor mai mulți elevi, critica literară apare însă ca un element greu digerabil în realizarea temelor sau a studiilor individuale. Citatele arborescente, învățate mecanic pentru a „crește” valoarea unei lucrări prin prezența unui nume cu autoritate, în lipsa intuirii eficacității acestora, conduc la înstrăinarea elevului de „inefabilul” literaturii. Pentru a corecta această atitudine, este necesară o nouă abordare, în vederea unei asimilări autentice a ceea ce este critica literară și a rolului ei în eficientizarea receptării literaturii. Este o condiție sine qua non pentru formarea viziunii de ansamblu asupra operelor sau universurilor artistice surprinse în dinamica lor. Un mijloc esențial în acest sens este utilizarea criticii literare și mai ales abordarea ei instrumentală în înțelegerea operelor literare și a dimensiunilor lor estetice, precum și în însușirea principalelor direcții de evoluție a literaturii. O perspectivă mai largă a receptării poate constitui puncte de reper în interpretarea operelor și, totodată, o ancoră în configurarea propriei viziuni asupra unui scriitor. Se educă astfel gustul estetic și abilitatea de analiză după criterii estetice. Considerăm că este un aspect salvator, în contextul actual, dominat de kitsch și de multiple non-valori mediatice care se profilează, pervertind adevăratele valori ale artei. Tocmai de aceea, dezvoltarea capacității elevilor de a distinge valoarea de non valoare devine un mare câștig al orelor de limba și literatura română. Mergând mai departe, studiul adecvat al istoriilor literare deschid perspective panoramice, astfel încât elevii se vor putea raporta la momente, epoci, curente literare, sesizând evoluția diacronică a acestora. În ceea ce privește conținutul, acest auxiliar didactic este conceput ținând cont de programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română și surprinde analiza a trei modele critice, configurate în jurul a trei autorități în materie de critică și istorie literară: Eugen Lovinescu, G. Călinescu și Nicolae Manolescu. Nu putem vorbi, însă, de critica literară a secolului XX, fără a ne opri puțin asupra inițiatorului criticii estetice din literatura noastră, Titu Maiorescu. Astfel, capitolul Preliminarii îi este dedicat, în virtutea ideii că opera sa reprezintă resortul ideatic din care pornesc direcțiile criticii românești, domeniu care se constituie astăzi ca disciplină autonomă și inconturnabilă în studiul filologic. În plus, am considerat necesară o prezentare sinoptică a teoriei noțiunilor de critică și istorie literară, parcurgând cele mai importante referințe livrești în acest sens: variate studii teoretice, dicționare de termeni literari, dicționar de estetică generală. Lucrarea de față nu are pretenții de exhaustivitate, e o încercare de teoretizare, de așezare taxonomică și de conceptualizare, cuprinzând informații ce își găsesc aplicabilitatea în conceperea unor exerciții aplicative aferente. Cu certitudine, relevante ar fi, probabil într-o ediție viitoare, modelele critice legate de nume de referință ale literaturii secolului XX, precum Tudor Vianu, Eugen Simion, Ion Negoițescu, Marian Popa, Alex Ștefănescu, Eugen Negrici și alții. Sperăm, însă, ca lucrarea să-și atingă gradul optim de eficiență, ea fiind, în fond, un material didactic pus în sprijinul profesorilor și elevilor pasionați de literatură. Maria Alina Dorle

FLORENTINA GHITA BASMELE COPIILOR

Autor: FLORENTINA GHITA
Titlu: BASMELE COPIILOR
Gen: LITERATURA PENTRU COPII
Colecția AKADEMOS/DIDACTICA
Pagini: 68
Dimensiuni: 29x22.5 cm
Editura: ACTAEON BOOKS
ISBN 978-606-94695-6-5
Preț: 15.00 Ron                                   …⇅…

„Auxiliarul se adresează elevilor de gimnaziu și liceu care doresc să-și aprofundeze noțiunile de teorie literară, dar și profesorilor care își propun să exerseze la clasă sau în cadrul unor activități extracurriculare problematica fantasticului, trăsăturile definitorii ale basmului popular, distincția față de cel cult, schema tipică, personajele sau mesajul educativ. Dintotdeauna omul a fost fascinat de miraculos, de evenimente care depășesc granițele realului, astfel basmul venind în întâmpinarea acestei nevoi interioare de a trăi alături de personaje fabuloase experiențe de viață inedite. De asemenea, sfera imaginativă a fiecărui individ e alimentată permanent de experiențele de lectură și de evenimentele cu care vine în contact zi de zi. Pornind de la aceste premise, lucrarea se constituie într-un instrument de exersare a creativității și a exprimării scrise în același timp. Ea a avut ca punct de plecare intenția lăudabilă a elevilor de liceu de a crea, în preajma zilei de 1 Iunie, povești pentru colegii lor din gimnaziu, în special pentru copiii de clasa a V-a. Percepută de aceștia din urmă ca o activitate ludică, lectura textelor create de către colegii mai mari a devenit însă un bun prilej de a-și descoperi propriile talente creatoare și, de ce nu, de a-și exersa forțele pe tărâmul literaturii pentru copii, imaginând la rândul lor noi basme, pe care le-au ilustrat cu multă încântare. În condițiile în care școala contemporană deplasează accentul de pe memorarea unei cantități de cunoștințe pe însușirea metodelor și tehnicilor activității intelectuale, pe dobândirea deprinderilor de muncă independentă, elevul devine participant activ la propria formare, iar profesorul de limba română se situează pe o nouă poziție, aceea de îndrumător al elevului, el îi transmite noțiunile fundamentale, îl înarmează cu metode și tehnici de studiu, îl învață cum să învețe. În acest context, culegerea de basme implică atât elevul de liceu, cât și pe cel de gimnaziu în activitatea complexă de formare și modelare a propriei personalități, oferindu-i pârghiile necesare actului creator. În această lucrare vom descoperi cu plăcere un minunat exercițiu de comunicare, caracterizat prin generozitate, empatie și imaginație într-o perioadă din ce în ce mai tehnologizată în care pare să primeze doar propria individualitate. Pe de-o parte, prin creații originale de forma basmelor, elevii de liceu își exersează abilitatea de a comunica empatic, de a înțelege și a reflecta la ceea ce simt colegii mai tineri, fiind sprijiniți în demersul lor de un cadru didactic cu viziune, cu dorința de a stimula interese și de a construi situații concrete de învățare dincolo de lecția tradițională. Pe de altă parte, publicul cititor de gimnaziu, primește cu bucurie darul neprețuit al cuvântului și contribuie cu entuziasm la desăvârșirea acestui proces de creație prin implicarea activă în elaborarea propriilor texte literare și a ilustrațiilor corespunzătoare. Auxiliarul oferă atât profesorilor de limba română, cât și elevilor o modalitate de lucru modernă și atractivă, plină de provocări, dar și de efecte transformatoare de lungă durată.” lect. univ.dr. Luminița TODEA

DANIELA SITAR-TĂUT, MARIA ALINA DORLE, SILVIA DONCA MĂRTURII DESPRE TRECUT... LETTRES DE LA PRISON

Autor: DANIELA SITAR-TĂUT, MARIA ALINA DORLE, SILVIA DONCA
Titlu: MĂRTURII DESPRE TRECUT... LETTRES DE LA PRISON
Gen: ESEU
Pagini: 134
Dimensiuni: 13x20 cm
Editura: ACTAEON BOOKS
ISBN 978-606-94705-0-3
Preț: 15.00 Ron                                   …⇅…

Mărturii despre trecut... Lettres de la prison cuprinde lucrările prezentate de către elevi, în cinci limbi, în cadrul celei de-a III-a ediţii a Colocviilor Internaţionale Interdisciplinare „Nicolae Steinhardt” desfăşurate la Baia Mare, în perioada 8-9 iunie 2018. Lucrările și-au propus valorificarea moștenirii trecutului istoric, drept pentru care această ediție a fost consacrată Centenarului Marii Uniri, prin susținerea de referate și comunicări științifice interdisciplinare, prin realizarea unei expoziții de desene și a unui concurs literar-artistic dedicate maramureșenilor și altor personalități implicate în realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Au fost evocate, de asemenea, pagini de memorialistică privitoare la contextul istoric care a precedat înfăptuirea Marii Uniri și la atmosfera de sărbătoare resimțită în acel moment de referință pentru conștiința națională. Volumul reuneşte lucrările premiate la Sesiunea de referate ‒ Nicolae Steinhardt. Mărturii despre trecut…, concurs de creație (poezie și proză), care a avut ca temă universul carceral comunist, exponenți ai diasporei/ disidenței și concursul în limbile franceză/ engleză/ germană/ spaniolă Lettres de la prison/ Letters from prison/ Cartas de la cárcel/ Briefe aus dem Gefängnis. Secțiunea finală, de grafică, a purtat denumirea Tragedia închisorilor comuniste, reunind 150 de lucrări.

FLORENTINA GHITA ABORDAREA PROBLEMELOR DE VOCABULAR ÎN GIMNAZIU ȘI LICEU

Autor: FLORENTINA GHITA
Titlu: ABORDAREA PROBLEMELOR DE VOCABULAR ÎN GIMNAZIU ȘI LICEU
Gen: ESEU
Pagini: 162
Dimensiuni: 20x13 cm
Editura: ACTAEON BOOKS
ISBN 978-606-94705-8-9
Preț: 17.00 Ron                                   …⇅…

„Stăpânirea raţională şi funcțională a limbii determină, în bună măsură, succesul şcolar, favorizează reuşita în viaţa socială şi profesională, fiind primul instrument al libertăţii individuale. Devine, așadar, o prioritate studierea limbii române literare ca mijloc de comunicare interumană şi ca demers de cunoaştere a identităţii noastre spirituale şi culturale. Întrucât acțiunea de cultivare a limbii, deci și a vocabularului, nu poate să se rezume la semnalarea, corectarea și explicarea greșelilor, cartea Florentinei Ghita, Abordarea problemelor de vocabular în gimnaziu și liceu, vine în întâmpinarea celor preocupați de acest domeniu prin tratarea aspectelor multiple ce vizează însușirea și interiorizarea unui număr cât mai mare de cuvinte, locuțiuni și expresii din bogatul tezaur lexical românesc. Preocupată de o temeinică aprofundare a vocabularului limbii române în rândul elevilor și de utilizarea lui ca instrument de comunicare a sinelui, în primul rând, dar și de relaționare interumană, autoarea, ea însăși profesoară de limba și literatura română, propune prin volumul cu care își face debutul un demers în același timp științific și practic de fixare a noțiunilor de lexic și de exersar: a conceptelor.” (Conf.univ.dr. Ioan Mircea FĂRCAȘ)

RAMONA MUREȘAN TEACHING ENGLISH SKILLS TROUGHT STORY

Autor: RAMONA MUREȘAN
Titlu: TEACHING ENGLISH SKILLS TROUGHT STORY
Gen: LIMBI STRĂINE
Pagini: 68
Dimensiuni: 29x22.5 cm
Editura: ACTAEON BOOKS
ISBN 978-973-0-30326-1
Preț: 15.00 Ron                                   …⇅…

Stimularea apetitului pentru lectură și dezvoltarea nu doar a competențelor academice, ci și a celor de viață reprezintă, credem, un deziderat al școlii contemporane. Și, dacă acesta se poate înfăptui într-un cadru de basm (metaforic, dar și în sens propriu), atunci este cu atât mai bine. Prezentul caiet de lucru se adresează elevilor clasei a VI-a care studiază disciplina opțională Teaching English Skills through Stories (TESS). Deocamdată, disciplina face parte din Curriculum la Decizia Școlii, fiind avizată de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și aleasă de către părinții elevilor Școlii Gimnaziale ,, Dr. Victor Babeș” Baia Mare. Lucrarea a fost concepută și redactată de către echipa Școlii Gimnaziale ,,Dr. Victor Babeș” Baia Mare în cadrul proiectului Erasmus +2017-1-TR01-KA219-064239_2 A New Method in English Teaching, derulat în perioada 2017 – 2019, și vine în completarea firească bine. Lucrarea a fost concepută și redactată de către echipa Școlii Gimnaziale ,,Dr. Victor Babeș” Baia Mare în cadrul proiectului Erasmus +2017-1-TR01-KA219-064239_2 A New Method in English Teaching, derulat în perioada 2017 – 2019, și vine în completarea firească variată de conținuturi, structurate pe opt unități de învățare și un capitol introductiv de teorie literară aplicată. Selectarea, ca texte de bază pentru lectură, a legendelor și poveștilor din țările partenere din proiect (Turcia, România, Ungaria și Bulgaria) se înscrie în obiectivele Erasmus + de valorificare a fondului cultural național în context european și de cultivare a unui spirit deschis, tolerant și nediscriminatoriu. Copilul care pătrunde într-un alt orizont cultural se va confrunta cu un altfel de sistem de percepere a realului, cu un ansamblu de viziuni culturale specifice asupra timpului și a spațiului. În consecință, va trebui să exploreze simbolurile comune, dar și diversitatea elementelor culturale distincte, să le treacă prin filtrul propriu pentru a-și lărgi orizonturile și scara de valori etice. Concomitent, elevii își vor îmbunătăți competențele de comunicare în limba engleză fără ca accentul să cadă în mod exclusiv pe aspectul lingvistic. Așadar, copiii se vor familiariza cu conceptul de CLIL (Content Language Integrated Learning), construindu-și abilități și asimilând cunoștințe pe care le vor putea transfera ușor în noi contexte de învățare.

Contact

   Scrie-ne un mesaj şi în cel mai scurt timp veţi fi contactat(a) de către unul dintre operatorii noştri.

SC ACTAEON BOOKS SRL

Nr. Reg. Com.: J24/113/26.01.2019

CUI 35499443

MM, Baia Mare, RO

Strada: Lupului 34/42

Cod poștal: 430383

Telefon: 0755914992

Email: actaeonbooks@gmail.com

Suport clienți:

Luni – vineri

Orele: 09:00-17:00